امروز : یکشنبه, 05 خرداد 1398

مسیرهای سنگوردی

 

گشایش چهار مسیر در منطقه جدید گلجیک
کارگروه صعود های بلند 

 شهریور 96

  

----------

مسیر شیرین

سختی مسیر: 5.11b

تعداد طول: 1

 

 

 

----------

مسیر مادر

سختی مسیر: 5.11bc

تعداد طول: 1

 

 

 

 

----------

 

مسیر خسرو

 

سختی مسیر: 5.10d

 

تعداد طول: 1

 

 

 

 

----------

مسیر چیفتن

سختی مسیر: 5.11a

تعداد طول: 1